....یعنی انتظار

 خــانه را آراستــن بر یــار یعنی انتظــــــــــــــار....

روی دل گرداندن از اغیار یعنی انتظــــــــــــــار....

خواب را در چشم گریان، ره ندادن تا سحــــــر....

اشک و بی تابی و استغفار یعنی انتظــــــــــــار....

در غیـاب و در ظهــــور آن امــــام منتقــــــــم....

بـا عــدو آمــاده پیکـــــــار یعنــــی انتظــــــــار....

در هوای دوســت پـــاره کردن بنـــد هـــــــــوا....

دادن دل را به دست یـــــار یعنـــی انتظــــــــار....

حـب دنیا دور دل پیچیـــــده چون مــــار هوس...

در حقیقت کشتن این مـار یعنــی
انتظــــــــــــار...

صبح جمعه ناله اَین الحسـن، اَین الحسیــــــن...

دم به دم با نــاله های زار یعنـی انتظــــــــــــار...

پـاک کردن خــانــه دل را ز هر آلایـــشـــــــــی....

از بــــرای دعوت دلـــدار یعنــــی انتظــــــــــار...

نالــــه یـــا مهــــدیِ زهرا به بیــت سوختــــــه...

در میـــان آن در و دیـــوار یعنـــــی انتظــــــــار...

شیعــه دارد غیرت ازعبــاس و ایثار از حسیـن....

همچنــان این غیــرت و ایثــار یعنـی انتظـــــــار....

پیـــــروی از میثـــم تمــــار یعنــــی انتظـــــــــار...

منبع سایت شهید اوینی قسمت حرف دل

/ 0 نظر / 10 بازدید