آنانکه به من بدی کردند مرا هوشیار نمودند
آنانکه از من انتقاد کردند به من راه ورسم زندگی آموختند
آنانکه به من بی اعتنایی کردند به من صبرو تحمل آموختند
آنانکه به من خوبی کردند به من مهرومحبت ودوستی آموختند
پس خدایا به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند خیرونیکی دنیاو آخرت عطابفرما

/ 5 نظر / 16 بازدید

آره خب! تمام اطرافیان را هوشیار میکنم و به آنها راه و رسم زندگی می آموزم و صبر و تحمل را یادشان میدهم تا به من مهر و محبت و دوستی کنند.[مغرور]

نسیبه

آره خب! تمام اطرافیان را هوشیار میکنم و به آنها راه و رسم زندگی می آموزم و صبر و تحمل را یادشان میدهم تا به من مهر و محبت و دوستی کنند.[مغرور]

نسیم

ولی ... سخته !!! پناه بر خدا.